Abavas senlejas ceļotāju dienas laivās 27. – 28. maijs.

Aicinot atzīmēt 60 gadus kopš Abavas ielejas kā aizsargājamās teritorijas izveidošanas Latvijas Zaļā kustība, Abavas ielejas attīstības centrs un uzņēmumu grupa “Jūras Laivas” aicina uz ABAVAS SENLEJAS CEĻOTĀJU DIENĀM 2017!


Dabas parks “Abavas senleja” dibināts 1999. gadā, bet teritorija tiek aizsargāta jau kopš 1957. gada. Dabas parks ir īpaši aizsargājama dabas teritorija NATURA 2000 – visā Eiropā retu un apdraudētu augu un dzīvnieku sugu dzīvesvieta.

Pati daba izveidojusi Abavas ieleju par vienu no skaistākajām vietām Latvijā. Vijoties cauri romantiskiem upes līkumiem un zaļojošiem mežiem, garām senām pilsētiņām, omulīgiem lauku ciematiņiem, spirdzinošiem, maziem ūdenskritumiem un noslēpumainām alām, Abava sajūsmina jebkuru tūristu un iebraucēju. Abavas ieleja ir viens no floristiski bagātākajiem Latvijas reģioniem ar daudzām tikai Latvijas rietumu daļai raksturīgām sugām. Te ir liela biotopu daudzveidība un sastopamas vairāk nekā 50 aizsargājamas augu sugas. Ielejai raksturīga egļu – platlapju, priežu un bērzu mežu, kadiķu audžu, pļavu un tīrumu mozaīka. Senielejā ir atrodamas īpatnējas reljefa formas – stāvi krasti, dolomītu atsegumi, smilšakmens klintis, alas, avoti un ūdenskritumi, no kuriem 11 ir aizsargājami ģeoloģiski dabas pieminekļi. Upes senleja ir 2 km plata un ap 30 m dziļa. Mūsdienu Abava ir 124 km gara.

Ceļotāju dienu maršrutu sākums ir pie Velnakmens, kur upe, pārplūstot pār dolomīta plāksnēm veidoto braslu, ietek savā plašajā ielejā, ko, atmetot kautrīgumu, mēdz dēvēt par Kurzemes Šveici. Laivotāju skatam paveras iekopta mozaīkveida ainava ar dažādiem lauku apbūves elementiem tajā. Turpmāko posmu līdz Sabilei upe plūst samērā strauji, vienīgi 5km pirms Rumbas tās plūdums kļūst izteikti lēnāks. Turpmākie 5 km līdz Veģu tiltam ir samērā straujš posms, apskates vērtas ir Sventes dzirnavu drupas Abavas labajā krastā tūlīt aiz Virbupes ietekas. Sākot no Veģu tilta upes plūdums kļūst vienmērīgs, tikai retumis krastos redzamas mājas. Līkumos līdz 15m augstas smilšu kāpas, krastos bagātīga flora un fauna. Pie Rendas upe kļūst pavisam rāma, līdz šo miegainību pilnībā pārtrauc Brasliņu brasls (4km lejpus Rendas tilta). Ainava izmainās pilnībā: upe kļūst akmeņaina un sekla, parādās biežas straujteces, līkumi ar smilšakmens un dolomīta atsegumiem, pār kuriem plūst avotiņi. Upe plūst caur mežu, krastos aug lieli un veci koki, daudz meža dzīvnieku, kurus redz klusi un vērīgi laivotāji. 7km pirms ietekas Ventā, Abavas kreisajā krastā slienas majestātiskā Muižarāju krauja (citos avotos – Galmicu klints) – ap 30m augsta smilšakmens siena. Pēdējo 5km posmu pirms Ventas upe paliek šaurāka, straujāka un dziļāka.

CEĻOTĀJU DIENU PIEDĀVĀJUMi:

Laivošanas maršruti –

27. maijā
10:00 – starts divu dienu maršrutam laivās no Rendas “Avotiem” līdz Abavas ietekai Ventā – 36 km
Izmaksas:
• 32,- € (1-viet., kajaks)
• 35, -€ (2-viet., kanoe, smaile, SOT)
• 40,- € (3-viet., kanoe)
• 47,- € (4-viet., kanoe – 2 pieaugušie + 2 bērni)

27. un 28. maijā
11:00 – starts laivošanas maršrutam kanoe un kajakos no Velnakmens līdz Abavas rumbai – 16 km

Izmaksas:
• 20,- € (1-viet., kajaks)
• 25, -€ (2-viet., kanoe, smaile, SOT)
• 30,- € (3-viet., kanoe)
• 35,- € (4-viet., kanoe – 2 pieaugušie + 2 bērni)
11:00 – starts laivošanas maršrutam kanoe un kajakos no Abavas rumbas līdz Rendas “Avotiem” – 18 km
Izmaksas:
• 20,- € (1-viet., kajaks)
• 25, -€ (2-viet., kanoe, smaile, SOT)
• 30,- € (3-viet., kanoe)
• 35,- € (4-viet., kanoe – 2 pieaugušie + 2 bērni)

27. maijā

ATPŪTAS VIETĀ “ABAVAS RUMBA” –

  • 11:00 – 16:00 – upē, tieši virs rumbas, izklaides mazajās laivās “Rupucis” un vienvietīgajos sērfa kajakos. BEZ MAKSAS!
  • 13:00-14:00 – stunda pie ugunskura kopā ar Ceļotāju dienu organizatoriem – Latvijas Zaļās kustības, Abavas ielejas attīstības centra un tūrisma uzņēmuma “Jūras laivas” pārstāvjiem.
  • 13:00 līdz tukšam katlam – Rendas saimnieces piedāvās ugunskura zupu – 2,00 €/porcija
  • 10:00 – 16:00 Amatnieku un gardumu ražotāju tirdziņš.

IEEJAS MAKSA ABAVAS RUMBAS TERITORIJĀ (līdz diennaktij)

  • pieaugušai personai – 1,00 €;
  • bērnam līdz 6 gadu vecumam – bez maksas;
  • bērnam no 6 līdz 18 gadu vecumam, pensionāram, invalīdam vai grūtniecei – 0,80 €.

Pēc ieejas maksas samaksāšanas ar automašīnu drīkst braukt arī tālāk teritorijā – līdz ūdenskritumam vai nākamajam stāvlaukumam.

Informācija un pieteikšanās:

+371 29464901; +371 29496501
noma@seakayak.lv; avoti@juraslaivas.lv

Comments are closed.